İHA Talimatı

İHA Talimatı

İHA Talimatı yayınlandı. Kaynak link ve dosyaya aşağıdan ulaşabilirsiniz. İnsansız hava araçlarının kapsamı nedir? İHA denmesi için sınır nedir? Kurallar nelerdir. Hepsi aşağıda. Bakalım modelciler bu talimatlara ne diyecekler.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Model Uçak Uçurmanın Sınırı Var Mı? Ne Kadar Yükseğe Çıkartılabilir.? Model Uçak Uçurmak Yasal Mı? İHA Talimatı nedir?

İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN AYRILMIŞ HAVA SAHALARINDAKİ
OPERASYONLARININ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT
(SHT-İHA)

model uçak yasa

model uçak yasa

model uçak kaç kg a kadar yasal

model uçak kaç kg a kadar yasal

İHA Talimatı

İHA Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Talimat, Türk Hava Sahası’nda ayrılmış hava sahalarında uçacak
olan sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA) operasyonlarını, İHA sistemlerini kullanacak olan
kişilerin sahip olması gerekli nitelikleri, İHA sistemlerinin uçuşa elverişliliklerine dair
hususları ve İHA operasyonları sırasında verilecek hava trafik hizmetlerine ilişkin usul ve
esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Talimat, Türk Hava Sahası’nda ayrılmış hava sahalarında uçacak
sivil İHA’ları, ilgili sistemleri, bunları işletecek olan işletmeleri, bu işletmelerde görev alacak
personeli, İHA pilotlarını, İHA uçuş ekibini ve verilecek hava trafik hizmetlerini kapsar.

(2) Model uçaklar ve kapalı mekânlarda kullanılmak üzere üretilmiş uçabilen oyuncak
veya araçlar bu talimatın kapsamı dışındadır.

(3) Azami kalkış kütlesi 4 kg’dan ve azami hızı da saatte 50 km’den daha az olan ve
azami irtifası yer yüzeyinden 100 metreyi geçmeyen İHA’lar bu talimatın kapsamı dışındadır.

Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Talimat, 18/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa ve 14.10.1983 tarihli 2920 sayılı Türk
Sivil Havacılık Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4 – (1) Bu Talimatta geçen;
a) AGL: Yer yüzeyinden yüksekliği,
b) AIP: Havacılık Bilgi Yayınını,
c) AIM: Havacılık Bilgi Yönetimini,
ç) ATC: Hava Trafik Kontrolünü,
d) Ayrılmış hava sahası: İHA operasyonu için NOTAM ile yayımlanan sahayı,
e) Azami kalkış kütlesi (MTOM): İHA sisteminin Uçuşa Elverişlilik Sertifikası, Özel
Uçuş İzin Belgesi veya üretici firma tarafından belirtilen kalkış yapılabilecek azami kütle
değerini,
f) DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
g) Faydalı yük operatörü: İHA’nın üzerinde bulunan göreve yönelik sistemleri
kullanan İHA pilotu dışındaki kişiyi,
ğ) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
h) GPS: Küresel Konumlandırma Sistemini,
ı) GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,
i) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı, 2

j) Havaalanı: Hava araçlarının tamamen veya kısmen, inişi, kalkışı ve yer hareketi için
kullanılması öngörülen, içerisindeki bina, teçhizat ve tesisat da dahil olmak üzere karada veya
suda belirlenmiş alanı,
k) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunu,
l) IFF/SIF: Dost/Düşman Tanımlama Sistemini / Seçilebilir Tanımlama Özelliğini,
m) IFR: Aletli uçuş kurallarını,
n) IMC: Aletli uçuş meteoroloji şartlarını,
o) INS: Ataletsel Seyrüsefer Sistemini,
ö) İHA işleticisi: İHA’nın sahibi olan gerçek veya tüzel kişiyi,
p) İHA pilotu: İHA’yı doğrudan kontrol eden veya otonom harekâtını planlayan ve
takip eden kişiyi,
r) İHA sistemi: En az bir İHA, komuta, kontrol ve işletilmesi için gerek duyulan yer
sistemleri ve hava-yer haberleşmesini sağlayan tümleşik sistemleri ile kalkış ve iniş
sisteminden oluşan bütünü,
s) İHA uçuş ekibi: Bir İHA’nın uçurulması için gerekli olan Kontrol İstasyonu’nda
bulunan faaliyetinin tamamından sorumlu İHA pilotunu/görev sorumlusunu, kumandadaki
İHA pilotunu, faydalı yük operatörünü ve teknisyenlerini ve varsa muhabere görevlisi gibi
diğer görevlileri içeren mürettebatı,
ş) İnsansız hava aracı (İHA): Spor veya eğlence amacıyla kullanılan model uçaklar
hariç, içinde insan olmadan motor gücü ile uçuş yapabilen ve bir kontrol bağlantısı ile İHA
pilotu tarafından kontrol edilen veya otonom operasyonu İHA pilotu tarafından planlanarak
takip edilen hava aracını,
t) Kontrol istasyonu: İHA’yı uzaktan kumanda ederek kullanmak veya otonom
görevleri takip etmek, operasyonları süresince ve görüş alanı dışında iken, yer ve durumunu
izlemek için kullanılan, yerde veya bir platformda bulunan cihaz veya sistemi,
u) Kontrol linki: İHA ile kontrol istasyonu arasında olan ve İHA’nın uçurulması için
kontrol istasyonu üzerinden gönderilen kontrol komutları ile İHA’dan alınan uçuş bilgilerinin
kontrol istasyonuna aktarıldığı bağlantıyı,
ü) Model uçak: Açık alanda kullanılabilen, azami kalkış kütlesi 20 kilogramı
geçmeyen, otonom uçuş kabiliyeti olmayan, kullanıcının görüş sahası içinde uçurulan ve
sadece spor ve eğlence amacıyla kullanılan insansız hava araçlarını,
v) NOTAM: Uçuş harekâtı ile ilgili görevlileri, herhangi bir havacılık hizmetine,
kolaylığına, yönetimine veya tehlikesinin varlığına, koşullarına ya da bunlardaki herhangi bir
değişikliğe ilişkin bilgilerden zamanında haberdar etmek amacıyla özel bir formatta
hazırlanmış havacılara uyarı yayınını,
y) Otomatik kalkış ve iniş sistemi (OKİS): İHA pilotunun doğrudan müdahalesi
olmadan, İHA’nın otomatik olarak kalkış ve inişini gerçekleştiren sistemi/kabiliyeti,
z) Otonom operasyon: Pilot müdahalesi olmadan otomatik uçuş kontrol sistemi ile
gerçekleştirilen operasyonları,
aa) PPL: Hususi Pilot Lisansı’nı,
bb) SHT-ÖUİB: 29.03.2013 tarihli Özel Uçuş İzni Belgesi Verilme Kurallarına İlişkin
Talimat’ı,
cc) Sorumlu İHA pilotu: Uçuş süresince İHA sisteminin her türlü harekâtından
sorumlu bulunan veya otonom operasyonunu planlayan ve takip eden İHA pilotunu,
çç) TCAS: Trafik Uyarı ve Çarpışma Önleme Sistemi
dd) Uçuş sona erdirme sistemi: İHA pilotu tarafından ya da otomatik olarak veya
önceden belirlenmiş bir program dâhilinde aktive olan ve İHA’nın güvenli şekilde uçuşu
sonlandırmasına yarayan sistemi, 3

ee) Uçuş plânı: Bir hava aracının planlanan uçuşuna ilişkin bilgileri içeren, ICAO Doc.
4444’e ve/veya EUROCONTROL IFPS kullanıcı El Kitabına uygun olarak özel formatta
hazırlanmış bilgi formunu,
ff) VFR: Görerek uçuş kurallarını,
gg) VMC: Görerek uçuş meteoroloji şartlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İHA İşleticisinin Genel Sorumlulukları

Satın alma, operasyon, uçuşa elverişlilik ve tescil sorumluluğu
Madde 5 – (1) Genel Müdürlük tarafından bu Talimat kapsamında Uçuşa Elverişlilik
Belgesi veya Özel Uçuş İzin Belgesi verilen İHA’ların kaydı tutulur. Tutulacak kayıtlarda
aşağıdaki belgeler aranır:
a) Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük tarafından uygunluğu kabul edilecek ilgili
ülke otoritesi tarafından verilmiş bir tip sertifikası, uygunluk belgesi veya eşdeğer belge,
b) İHA sahibine ait Güvenlik Soruşturması belgesi,
c) Teknik özellikleri açıklayan İHA ürün kataloğu,
ç) Fatura ve GTİP’e uygunluk durumu,
d) İHA sahibinin iletişim bilgileri,
e) Bakım sorumluluğuna dair bildirim belgesi.

(2) Genel Müdürlük tarafından herhangi bir tip ve kategorideki İHA’lara ithal
uygunluğu verilmesi için aşağıdaki şartlar aranır.
a) İHA’lar ithalat uygunluk başvurusu tarihi itibariyle 5 yıldan daha eski üretim
olmamalıdır.
b) Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük tarafından uygunluğu kabul edilecek ilgili
ülke otoritesi tarafından verilmiş bir tip sertifikası, uygunluk belgesi veya eşdeğer belgeye
sahip olması gereklidir.
c) İHA’ya ait teknik özellikleri içeren ürün kataloğu başvuruya eklenmelidir.
ç) Faturası ve GTİP’e uygunluk durumu başvuru esnasında sunulmalıdır.
d) İHA’yı ithal eden şahsın veya İHA’nın son kullanıcılarının ilgili emniyet
biriminden alınmış ve İHA ile operasyon yapacağını belirterek alınmış olan Güvenlik
Soruşturması belgesi olmalıdır.
e) İHA’nın, üreticisinin yayımladığı elkitaplarına göre bakımının yapılacağına dair
bildirim belgesi Genel Müdürlüğe sunulmalıdır.

(3) İHA’lar uçuşa elverişlilik hususunda bu Talimatın 6 ncı maddesinde belirtilen
genel emniyet standardını sağlamalıdır. Ayrıca, İHA’lar aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) MTOM 150 kg ve üstü olan İHA, insanlı hava araçları gibi değerlendirilir ve Uçuşa
Elverişlilik Sertifikası düzenlenir.
b) MTOM 150 kg ve altı olan İHA için Özel Uçuş İzni Belgesi süresiz olarak
düzenlenir.
c) Özel Uçuş İzni belgesi başka bir kişiye devredilirken Genel Müdürlüğe yazı ile bilgi
verilmesi üzerine, devrin uygunluğu Genel Müdürlükçe değerlendirilir, uygun görülmesi
halinde onay verilir.

(4) İHA’lar uçuşa elverişlilik hususunda uygulanabilir konularda insanlı hava araçları
ile eşdeğer emniyet ve güvenlik standartlarına sahip olmalıdır.
4

(5) İHA’lar tescil hususunda insanlı hava araçları ile aynı mevzuata tabi olup,
(a) Uçuşa Elverişlilik Sertifikasına veya Özel Uçuş İzin Belgesine,
(b) Tescil Sertifikasına sahip olmalıdır.

(6) Uçuşa Elverişlilik Sertifikası, Özel Uçuş İzin Belgesi ve Tescil Sertifikasına, İHA
platformuna ilave olarak uçuşu doğrudan ilgilendiren Kontrol İstasyonu, Kontrol Linki, OKİS
gibi ilgili yer sistemleri hakkında gerekli bilgiler de kaydedilir.

(7) İHA işleticileri için işletme ruhsatı gerekliliği bulunmamaktadır.

(8) İHA işleticisi, tescil başvurusu ile birlikte Uçuş Operasyon El Kitabını hazırlayarak
Genel Müdürlüğe sunar.

(9) Uçuş Operasyon El Kitabı;
a) Uçuş işletme personelinin görev ve sorumluluklarını,
b) Uçuş ekibinin teşkili, görev ve sorumluluklarını,
c) Uçuş ekibinin görev ve istirahat sürelerini,
ç) Uçuş mürettebatı için gerekli olan ve aşağıda verilen eğitim ve yeterlilik
standartlarını,
1) İHA pilotları genel havacılık bilgisi (Uçuş Dinamiği /Uçuş prensipleri, Hava
Hukuku, ATC Usulleri, Havacılık Frezyolojisi, Genel Seyrüsefer, Meteoroloji, Havacılık
Yayınları (Türkiye AIP’si vb.),
2) İlgili İHA sistemi (Hava Aracı, Kontrol İstasyonu, Kontrol Linkleri, Otomatik
Kalkış İniş Sistemi vb.) ile bu sistemleri oluşturan alt sistemlere (Elektrik, İtki, Yakıt, Uçuş
Kontrol, Aviyonik vb.) ait temel bilgiler,
3) İHA pilotlarında olması gereken nitelikler ve İHA pilotu uçuş eğitim düzeyleri,
(Uçuş saati ve uçuş tecrübesine göre, İHA pilotlarının yetkileri/kısıtlamaları),
d) Uçuş ekibinin uygulayacağı normal ve acil durum usullerini (Standart Harekât
Usulleri),
e) Uçuş yapılacak meydan/havaalanına ait usulleri,
f) Haberleşme usul ve esaslarını,
g) İHA’da bulunması gereken uçuş ve seyrüsefer teçhizatı listesini,
ğ) Kaza ve olaylarda sorumlu İHA pilotunun uygulayacağı usulleri,
h) Kalkış ve iniş ağırlık ve ağırlık merkezi tahditlerini,
ı) Muhtelif meteorolojik şartlarda uygulanacak uçuş tekniği usul ve esaslarını,
i) İşletici tarafından öngörülen diğer usul ve esasları.
j) Bu talimatın ilgili yerlerinde istenen diğer hususları içerir.

(10) İHA işleticisi hava aracının ve operasyonların yetkisiz erişim ve müdahalelere
karşın korunmasına ilişkin bu Talimatın Ek-1’inde sunulan bir taahhütname verir. Bu
taahhütnamenin kapsamı Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir.

Genel emniyet standardı
Madde 6 – (1) İHA operasyonları, insanlı hava araçlarının operasyonları kadar
emniyetli olacak, aynı kategoriye denk düşen insanlı hava araçlarının operasyonlarında
olduğu gibi, havadaki ya da yerdeki insanlara ya da mülklere karşı risk teşkil etmeyecektir.

(2) Sivil İHA uçuşları için özel uçuş izin belgesi talebinde bulunan işleticiler, uçulacak
araç ve tip için SHT-ÖUİB talimatına göre gerekli kanıtları sunacaktır.
5

(3) Bu emniyet deklarasyonunun sürekliliği İHA’ların tasarımcısı tarafından
yayımlanacak bakım dokümanlarının uygulanması ile sağlanacaktır. Bu kapsamda İHA
işleticisi;
a) Üreticinin önerdiği bakımların yapılmasından,
b) Bakımda kullanılan alet ve ekipmanların test ve kalibrasyonlarından,
c) Bakım personeli ile ilgili üreticinin belirlediği gereklilikleri sağlamaktan,
ç) Üretici servis bültenleri ve Genel Müdürlük veya üretici otoritesi tarafından
yayınlanmış Uçuşa Elverişlilik Direktiflerinin uygulanmasından ve güncelliğinden,
d) Ömürlü parçaların zamanında değiştirilmesinden ve takibinden,
e) Tamir ve Modifikasyonların üretici tarafından belirlenen standartlara göre
yapılmasından,
f) Bakım ve bakımın yönetilmesi ile ilgili elkitaplarının hazırlanmasından sorumludur.

(4) Genel Müdürlük tarafından İHA işleticisine haberli veya habersiz uçuş emniyet
denetlemesi yapılabilir. Denetlemelerde istenen bilgi ve belgeler işletici tarafından 24 saat
içerisinde sunulmalıdır.

(5) İHA operasyonları, uçuş emniyeti konusunda tehdit oluşması veya risk görülmesi
durumunda söz konusu risk ortadan kaldırılana kadar Genel Müdürlük tarafından durdurulur.

Sigorta ve güvenlik
Madde 7 – (1) İHA işleticileri, 15.11.2005 tarih ve 25994 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının
Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliği’ne göre geçerli bir
sigortaları olmadan uçuş yapamazlar.

(2) İHA işleticileri, pilotlar dahil istihdam edilen tüm personelin kimlik bilgilerini
Genel Müdürlüğe sunmakla yükümlüdür. Söz konusu şahıslarla ilgili özgeçmiş araştırması
Genel Müdürlük tarafından yapılır/yaptırılır ve 5 yılı geçmeyen aralıklarla yinelenir. Genel
Müdürlük tarafından yapılan özgeçmiş soruşturmasına olumlu sonuç alınamayan personel
İHA işleticisi tarafından İHA operasyonlarında görevlendirilemez.

(3) İHA işleticileri, İHA’ların terör saldırılarında veya kamunun güvenliğini tehlikeye
düşürecek herhangi bir yasadışı eylemde kullanılmasını önlemek amacıyla İHA sistemlerinin
dışarıdan müdahalelere karşı güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

(4) Genel Müdürlük tarafından, İHA işleticilerine haberli veya habersiz güvenlik
denetlemesi yapılır.

(5) İHA işleticileri, İHA operasyonları gerçekleştirilmeden en az 24 saat önce ilgili
Mülki İdare Amirliğine/Amirliklerine bilgi verir.

(6) Genel Müdürlük sivil İHA’ların askeri yasak sahalar ve askeri birliklere 5 mil ve
daha yakın mesafeden uçuş planlaması durumunda; icra edilecek uçuşlara ilişkin olarak;
İHA’ların ve uçuş esnasında taşıyacağı faydalı yüklerin teknolojik özellikleri, rota, irtifa, uçuş
zamanı ve uçuş bölgesi koordinatlarını içerecek şekilde gerekli bilgileri, doğal afetler gibi acil
durumlar haricinde en az 15 gün öncesinden, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine eder.

(7) Güvenlik ve askeri açıdan sakınca görülmesi halinde, mesai günlerinde İçişleri
Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Sivil İHA operasyonları Genel 6

Müdürlük tarafından, herhangi bir aşamada durdurulur. Hafta sonları ve resmi tatil günleri ise,
sivil İHA operasyonları anılan sebepten dolayı İçişleri Bakanlığı veya Genelkurmay
Başkanlığı tarafından Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde durdurulur.

(8) İHA işletmelerinin, SHGM’den aldıkları uçuş izni kapsamı dışında uçuş
gerçekleştirmeleri yasaktır.

(9) Türk Hava Sahası’nda sivil İHA uçuşları sürekli bir pilot kontrolünde olacak
şekilde gerçekleştirilecektir. Pilot müdahalesi gerektirmeyen, sadece otonom operasyon
kabiliyetine sahip İHA sistemleri sivil maksatlarla kullanılamaz.

(10) İHA’larla patlayıcı, nükleer, kimyasal, biyolojik maddelerin ve elektronik harp
amaçlı kullanılabilecek her türlü silah, sistem ve malzeme taşınması yasaktır.

(11) Genel Müdürlük uçuş izni başvurusu sırasında yapılacak olan görevin
niteliklerine göre güvenlik amaçlı ilave bilgiler ve tedbirler talep edebilir.

İHA pilotu nitelikleri ve lisanslandırması
Madde 8 – (1) İHA pilotu yetkilendirilmesi Genel Müdürlük tarafından
gerçekleştirilecektir.

(2) İHA pilotu aşağıdaki gereklilikleri sağlamalıdır. Bu koşulların sağlanması
durumunda İHA Pilot Lisansı 3 yıl süre ile verilir. 3 yıllık sürenin bitiminde Pilot yeniden
Genel Müdürlük tarafından yeterlilik kontrolüne tabi tutulur.
a) En az 18 yaşında ve lise mezunu olmak,
b) ICAO ANNEX-1 1, 2 veya 3üncü sınıf sağlık muayene gerekliliklerine göre yetkili
havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucu sağlık sertifikasına sahip olmak,
c) Yürürlükteki mevzuata göre PPL eğitiminin teorik kısmını başarıyla tamamlamış
olmak (sabit kanat İHA’lar için PPL(A) ve döner kanat İHA’lar için PPL(H)),
ç) İHA sistemlerinin kullanımına yönelik ilave eğitim almış olmak,
d) Başvuru sahibi üretici firmanın veya üretici firma tarafından yetkilendirilen
firmanın/organizasyonun pilot uçuş eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak,
e) İHA pilotu Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen tecrübeli bir İHA pilotu
tarafından yapılan ve uçuş eğitimi alınan İHA sistemine yönelik yeterlilik kontrolünden
başarılı olmak.

(3) Geçerli bir İHA pilot lisansına sahip olan bir İHA pilotu, ilgili İHA sistemindeki
eğitim seviyesinin devamı için, İHA sisteminin Uçuş Operasyonları El Kitabı‘nda belirtilen
asgari uçuş faaliyetini gerçekleştirmelidir. Bu durumun takibinden İHA işleticileri
sorumludur. Herhangi bir nedenle eğitim seviyesi gereksinimlerinin (currency) altına düşen
İHA pilotunun lisansının yeniden geçerli olması için Uçuş Operasyonları El Kitabı’nda
belirtilen eğitimi alması ve sonrasında ise bu maddenin 2 inci fıkrasının d bendinde belirtilen
eğitimi başarıyla tamamlamalıdır.

(4) Geçerli bir İHA Pilotu Lisansı’na sahip olan kişi, farklı tipte İHA sistemi
kullanabilmek için bu maddenin 2 inci fıkrasının ç, d ve e bentlerinde belirtilen hususları
başarıyla tamamlamalıdır. Yeni İHA’nın farklı sınıfta olması (sabit kanat veya döner kanat)
durumunda, yeni tipe yönelik PPL teorik eğitiminin, mevcut PPL müfredatından farklı
kısımlarını başarıyla tamamlamalıdır.
7

Uçuş ekibi
Madde 9 –(1) Her uçuşta, uçuş ekibinin miktarı ve teşkili İHA sisteminin uçuşa
elverişlilik sertifikasında ve özel uçuş izin belgesinde ve üretici firma dokümanlarında veya
Uçuş Operasyonları El Kitabında belirtilen miktardan az olamaz.

(2) İşletici ve sorumlu İHA pilotu, uçuş ekibinin İHA tipine uygun geçerli lisanslara
sahip olmasından ve uçuş melekelerini muhafaza etmelerinden sorumludur.

(3) İHA uçuş ekibi çalışma ve dinlenme süreleri aşağıda belirtilen sınırlamalar
dahilinde olmalıdır:
a) Günlük azami mesai süresi: 8 saat
b) Kesintisiz azami uçuş görev süresi: 4 saat
c) Günlük azami toplam uçuş görev süresi: 6 saat
ç) 2 uçuş arası asgari dinlenme süresi: Önceki uçuş süresinin 1/3’ü veya 1 saat (hangisi
büyükse)
d) Mesai sonrası asgari dinlenme süresi: 12 saat
e) Aylık azami uçuş süresi: 120 saat
f) Yıllık azami uçuş süresi: 1200 saat

(4) Çoklu kullanıma uygunluğu emniyet standartları yönünden incelenmiş ve teknik
dokümanlarda belirtilmiş İHA’lar hariç olmak üzere bir İHA uçuş ekibi, aynı anda sadece bir
İHA’nın uçuşunu gerçekleştirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Operasyon

Uçuş izni başvurusu
Madde 10 – (1) İHA işletmecisi, uçuş düzenlemek için müsaade almak üzere
düzenlenmesi planlanan uçuştan en az 30 gün önce Genel Müdürlüğe başvurur ve başvuru,
Genel Müdürlük tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlanarak
sonuçlandırılır. Uçuş yapılacak bölge NOTAM ile yayımlanır.

(2) İHA işletmecisi, uçuşun düzenleneceği sahanın koordinatlarını, uçuşun saatlerini,
kalkış, tırmanış, alçalma, uçuş seviyesi ve iniş ve acil durum usulleri ile İHA sisteminde
kullanılacak frekanslar gibi ilgili detaylı bilgileri Genel Müdürlüğe başvuru esnasında
sunacaktır. Acil durum usulleri; acil durum iniş alanlarına yönelik iniş usulleri, link kaybı
usulleri, vb. manevraları da içerecektir.

(3) İHA işletmecisi, başvurunun onaylanmasını takiben uçuşların düzenleneceği
NOTAM’lanmış hava sahasından sorumlu ATC ünitesi ile acil durumlar haricinde
operasyondan en az bir gün önce uçuşa ilişkin usuller üzerinde mutabakat sağlar. Bu
yetkilendirmeler, İHA operasyonları için geçerli olan Standart Harekât Usulleri’ne dayalı
olacaktır.

(4) Standart Harekât Usulleri; normal usulleri, planlanmamış durumlara ilişkin
usulleri, hava aracının acil durumdan kurtarılmasına diğer bir deyişle uçuşun sona
erdirilmesine ilişkin usulleri içerecektir.

8

Uçuş usulleri
Madde 11 – (1) Aşağıda belirtilen dokümanlar ve belgelerin Kontrol İstasyonu’nda
bulundurulması ve yapılacak kontrollerde gösterilmesinden sorumlu İHA pilotu sorumludur.
a) İHA sisteminin tescil ve Özel Uçuş İzin Belgesi, uçuşa elverişlilik sertifikaları veya
fotokopileri,
b) Uçuş ekibinin Lisansları,
c) Uçuş operasyonları el kitabı,
ç) İHA sistemi üretici firma dokümanları,
d) Uçuş bölgesinin haritaları,
e) Uçuşa etki eden NOTAM ve diğer hava sahası sınırlamaları,
f) Meteoroloji raporu,
g) Sistem için tahsis edilen onaylı frekans listesi.

(2) İHA’lar, insanlı hava araçlarına uygulanan IFR ve VFR kural ve usullere tabi
olacaktır.

(3) İHA’lar uçuşlarını Genel Müdürlük tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon
sonucunda tanımlanan hava sahalarında yapacaktır.

(4) İHA’ların operasyonunu yöneten kişi hava aracının uçacağı hava sahası ile ilgili
tüm kural ve usulleri bilecek, uçuş öncesi tüm ilgili NOTAM’lardan bilgi sahibi olacaktır.

(5) İHA’lar, ATC talimatlarını yerine getirebilecek ekipman yeterliliklerine uygun
olacaktır.

(6) İHA’ların çağrı adında “İNSANSIZ” (UNMANNED) ifadesi yer alacaktır.

(7) İHA pilotu tarafından, araç performansı ve hava trafik kontrol muhaberesi sürekli
kontrol edilecektir.

(8) İHA’lar, IMC şartlar hakim olduğu müddetçe VFR uçuş düzenleyemezler.

(9) İHA pilotunun görüş hattı dışarısında kalan bütün hava araçları, aynı ortamdaki
insanlı hava araçları için geçerli olan düzenlemelere göre yürütülecektir.

(10) Uçuşlar meskun mahaller dışında planlanacaktır.

Uçuş planı
Madde 12 – (1) Türkiye AIP’si ENR 1.10 bölümünde yer alan hükümler gereğince
ilgili AIM Ofisine uçuş planı sunulacak, uçuş planının 18. Hanesine RMK/İHA Uçuşu
yazılacaktır.

(2) İHA sahaya ilgili ATC ünitesinden izin almadan giriş/çıkış yapamaz. İHA’ların
izin verilen sahalardaki uçuşlarına ilişkin usuller, ilgili ATC ünitesi tarafından belirlenecektir.
İHA’ların izin verilen sahalara gidiş-dönüş ve alacakları Hava Trafik hizmetleri ile hava
sahasının kontrolü açısından uygulayacakları kurallara ilişkin usuller Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü tarafından ayrıca yayınlanacaktır.
9

(3) İHA pilotu tarafından, onaylanan uçuş planına uygun uçuş yapılacaktır. Acil
durumlar nedeniyle uçuş planının dışına çıkılması durumunda, İHA pilotu tarafından
gecikmeden ilgili ATC ünitesiyle temas kurularak bilgi verilecektir.

Ayırma sağlama ve çarpışma önleme
Madde 13 – (1) VFR uçuşlarda, diğer hava araçları ile ayırmayı sağlamak ve
çarpışmayı önlemek İHA pilotunun sorumluluğundadır.

(2) Aletli uçuş şartları hakim olduğu durumlarda; uçuşlar, bir ATC müsaadesi altında,
ayrılmış sahalarda IFR olarak gerçekleştirilecektir,

(3) Gürültü limitleri için, ICAO tarafından yayımlanmış Ek-16’nın ilgili bölümleri
esas alınacaktır.

(4) Kalkış ve iniş, onaylanmış Standart Harekât Usulleri’ne göre yapılacaktır ve İHA
pilotu, ATC talimatlarına uyacaktır.

(5) Otomatik kalkış ve iniş sistemine sahip İHA’lar için, İHA pilotu, İHA’nın çalışma
durumunu ve verilen müsaadelere olan uyumu takip edecektir.

Minimum ayırma minimaları
Madde 14 -(1) Ayrılmış hava sahalarında operasyon yapan İHA’lar kendileri için tahsis
edilen ve NOTAM’lanan sahaların dışında uçuş yapamazlar.

(2) Ayrılmış sahalara giriş ve çıkışlarda IHA’nın diğer hava araçları ve manialarla
ayrılması sorumluluğu İHA pilotuna aittir.

Acil durum usulleri
Madde 15 – (1) İnsanlı Uçaklara uygulanan Acil Durum usulleri mümkün olduğunca
İHA’lar için de uygulanacaktır. Yerdeki insan ve diğer hava sahası kullanıcılarının emniyetini
sağlamak için, ATC ile koordine edilerek emniyet gereklilikleri arttırılır.

(2) İHA sistemin uçuş yaptığı sorumluluk alanının büyüklüğüne göre yeterli sayıda
mecburi iniş/düşürme bölgeleri işletme tarafından tespit edilmeli ve koordinatları Kontrol
İstasyonunda bulundurulmalıdır.

Kontrol linki kaybı
Madde 16 –(1) İHA uçuş planı, İHA ile olan kontrol linki kaybı durumunda
kullanılacak olan, önceden planlanmış, acil durum uçuş profillerine ilişkin bilgi ve usullerini,
önerilen kurtarma alanının ve eğer uygunsa bir yedek meydanın detaylarını içerecektir.

(2) Sistem kabiliyetlerine göre bu acil durum profilleri; önceden belirlenmiş kurtarma
alanına, önceden belirlenmiş rotayı uygulayarak gidişi ve ardından otomatik olarak uçuşun
sonlandırılmasını içerecektir. Bu profiller meskun mahaller üzerinden geçmeyecek şekilde
belirlenecektir.

(3) Önceden belirlenmiş kurtarma alanına otomatik geçiş ve ardından uçuş sona
erdirme sisteminin aktif hale getirilmesi gereklidir.
10

(4) Kontrol linkinin kopması durumunda, sorumlu İHA pilotu acil durum bildirecektir.
İHA üzerinde transponder sistemi olması durumunda, A7700 transponder kodu otomatik
olarak devreye girecektir.

(5) Kontrol linki kaybı nedeniyle acil durum profilini otomatik olarak uygulayan İHA,
acil durum yaşayan hava aracı işlemi görecektir.

Ciddi sistem arızası sonrasında iptal usulleri
Madde 17 – (1) Kontrol linki haberleşmesi kaybı dışında kalan ciddi sistem arızaları
için, özel iptal işlemleri ve uçuş sona erdirme usulleri sorumlu İHA pilotu tarafından
uygulanacaktır. Bu usuller uçuştan en geç 1 gün önce yapılacak koordinasyon sırasında ilgili
ATC Ünitesine bildirilecektir.

(2) İHA sisteminde meydana gelecek her türlü arızalar, İHA uçuş ekibi tarafından eş
zamanlı olarak takip edilebilecek şekilde kontrol istasyonu üzerinden eş zamanlı olarak
gösterilecektir.

(3) İHA pilotu ve ATC arasındaki haberleşme kaybı durumunda, IFF transpondera
A7600 kodu bağlanacak ve alternatif haberleşme yolları ile ATC’yle temas kurulacaktır. ATC
ile temas kuruluncaya kadar, Standart Harekat Usulleri’ne, ilgili hava trafik kontrol ünitesi ile
uçuş öncesi yapılacak brifingde uçuş usullerine ilişkin mutabakata ve uçuş planına uygun
olarak hareket edilecektir. Eğer muhabere yeniden kurulamazsa; acil durum profili
uygulanarak İHA en uygun zamanda indirilecektir.

Yasadışı müdahale
Madde 18 – (1) Bir İHA’nın kontrolünün yasadışı olarak başkaları tarafından alınması
durumunda, İHA mürettebatı en kısa zaman içinde bu durumu ATC ünitelerine ve ayrıca ilgili
emniyet kuvvetlerine bildirecektir. İHA mürettebatı mümkün olması durumunda IFF
Transponder’a A7500 kodunu bağlayacaktır.

Meteorolojik şartlar
Madde 19 – (1) İHA’lar için olan meteorolojik minimumlar, her bir spesifik İHA
sisteminin kabiliyetlerine, sorumlu İHA pilotunun niteliklerine ve uçuşun yürütüleceği hava
sahasına göre işletici tarafından belirlenecektir.

(2) İHA’lar, uygun buzlanma önleyici ve buz giderici sistemlere sahip olmadıkları
sürece, buzlanmanın oluşabileceği şartlara sokulmayacaktır.

(3) IFR/VFR usuller çerçevesinde uçan İHA’lar için olan rüyet gereklilikleri, Türkiye
AIP sinde yer alan kurallar dahilinde yapılan IFR/VFR uçuşlar için gerekli olan
minimumların altında olamaz.

(4) Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi ile yapılan kalkış ve inişler, sistemlerin kendi
limitleri dâhilinde yapılacaktır. İlave olarak, bu sistemlerle yapılan kalkış ve inişler için
meteorolojik minimumlar, İHA pilotunun İHA’nın uçuş hattını görsel olarak doğrulamasına
ve manuel olarak pas geçmeyi başlatmasına ve pas geçmenin gerçekleştirilmesine yetecek
kadar olacaktır. Bu minimum rüyet değeri uçuş operasyonları el kitabında bulunacaktır.

11

İzin ve koordinasyon usulleri
Madde 20 -(1) İHA işleticisi, uçuşu düzenlemek için müsaade almak üzere Genel
Müdürlüğe başvurur. Başvuru, uçuşun düzenleneceği ayrılmış hava sahasının koordinatları,
bu sahada icra edilecek uçuşun saatleri, ayrılmış hava sahasında kullanılacak uçuş seviyesi ve
acil durum usulleri ile İHA sisteminde kullanılacak frekanslar gibi ilgili detaylı bilgileri içerir.
Genel Müdürlük ilgili diğer kurumlarla koordinasyon sonucunda uygun bulunması halinde
uçuş müsaadesi/NOTAM yayınlar.

(2) İHA işletme personeli, İHA operasyonlarına başlanmasından en az bir gün önce,
planlanan İHA operasyonları için ilgili ATC ünitesi ile koordinasyon sağlayacaktır. Bu
koordinasyonda, kalkış, tırmanış, ayrılmış hava sahasına gidiş-dönüş rotası, sahaya giriş-çıkış
usulleri, alçalma ve iniş usulleri ile rotalarda kullanılacak irtifalarla ilgili usuller belirlenir.

(3) Beklenmedik hadiselerle karşılaşılması halinde, ilgili ATC Ünitesinin talebiyle
İHA uçuşları uçuş öncesinde ya da uçuş sırasında iptal edilebilir veya ertelenebilir. Bu durum
Genel Müdürlük ve işleticiye ilgili ATC ünitesi tarafından bildirilir.

Hava trafik kontrol birimleri ile haberleşme
Madde 21 – (1) Uçuş planında yapılacak değişikliklere ilişkin istekler, belirlenmiş
usullere göre ilgili ATC birimlerine yapılacaktır.

(2) Sorumlu İHA pilotu, uçuş süresince ilgili ATC otoritesi ile sürekli iki yollu
haberleşme sağlayacaktır.

(3) İHA’ların, geçerli uçuş planına uyup uymadıkları, sorumlu İHA Pilotu tarafından
sürekli olarak izlenecektir. İHA pilotu, ilgili ATC ünitesine gerekli pozisyon raporlarını
verecektir. Geçerli uçuş planında belirtilen rotanın zorunlu olarak dışına çıkılması
gerektiğinde, ilgili ATC Ünitesi ivedilikle bilgilendirilecek ve ATC talimatına uygun hareket
edilecektir.

Doğrudan göz teması altındaki operasyonlar
Madde 22 – (1) Bu maddede yer alan usuller sadece göz teması altında yapılan
operasyonlar için geçerlidir.

(2) İHA’nın iniş ve kalkışı, araca doğrudan göz teması vasıtasıyla kumanda eden bir
İHA pilotu tarafından yapılacaksa, İHA mürettebatı, ilgili meydan ve ATC personelinin
uygulanacak özel usuller hakkında bilgilendirildiğinden ve oluşturulan spesifik İHA Standart
Harekat Usulleri’nden haberdar olduklarından emin olacaktır. Uçuş planında gerekli olan
bilgilerin yanı sıra, araç kontrolü, kurtarma ve uçuş sonra erdirme hakkındaki usuller de
anlatılacaktır.

(3) Doğrudan gözle temas yoluyla gerçekleştirilen İHA uçuşları için belirlenen
muhabere gerekleri, insanlı uçaklar için belirlenenlerle aynıdır. Hem İHA pilotu hem de İHA
kontrol istasyonu, uçuşa başlamadan önce, ayrılmış hava sahasından sorumlu olan ATC
ünitesi ile ön koordinasyon sağlayacaktır.

Doğrudan göz teması limitleri dışındaki operasyonlar
Madde 23 – (1) Bütün uçuş izin taleplerine ve mümkün olduğunda da uçuş planlarına
iptal usulleri ve İHA’ya özgün olan herhangi bir performans gereksinimi ya da kısıtlaması
eklenecektir: 12

(2) İHA’ya özgün olan herhangi bir performans gereksinimi ya da kısıtlaması, uygun
bir şekilde uçuştan önce ilgili ATC ünitesine bildirilecektir. Sorumlu İHA pilotu, İHA’nın
onaylanmış uçuş müsaadesi dahilinde gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı bir müsaadeyi
kabul etmeyecektir.

İletişim gerekleri
Madde 24 –(1) Sorumlu İHA pilotu ve ilgili ATC ünitesi arasındaki muhabere, insanlı
uçaklar için olan muhabere gereklerinin aynısıdır. İHA kontrol istasyonu, ATC personelinin
sorumlu İHA pilotu ile normal bir uçağın pilotuymuş gibi konuşmasına müsaade eden bir
muhabere sistemi kullanacaktır. Sorumlu İHA pilotu, ATC personeli ile yaptığı anlaşmanın
ardından, radyo muhaberesinin kaybolması durumunda ATC ünitesi ile temas kurmak için
kullanacağı bir sabit telefon hattı numarası isteğinde bulunacaktır.

Seyrüsefer sistemleri
Madde 25 – (1) İHA’lar, emniyetli bir uçuş için yedekli GPS, INS/GPS seyrüsefer
sistemleri ve ekipmanlarına sahip olacaklardır. İHA pilotu, İHA’nın seyrüsefer yardımcılarına
ya da fikslere göre olan pozisyonu her zaman için görebilecektir.

(2) İHA’lar, insanlı hava araçları ile aynı ışıklandırma malzemesi ve aynı yerleşim
biçiminde ışıklandırılacaktır. İHA pilotu, bu ışıkları İHA havada iken açıp kapatabilecektir;
fakat normalde, taksi, kalkış, uçuş ve iniş esnasında, ilgili otorite tarafından aksi
bildirilmediği ve araç hareket ettiği sürece yanık kalacaktır.

(3) İHA’lar, insanlı uçaklar ile aynı şekilde çakar lambalara sahip olacaktır. İHA
pilotu, bu ışıkları İHA havada iken açıp kapatabilecektir; fakat normalde, uçuş esnasında,
ilgili otorite tarafından aksi bildirilmediği sürece yanık kalacaktır.

(4) İHA’lar, insanlı hava araçları için belirlenmiş gereklere göre, çalışan bir Mode C
transpondera sahip olacaktır. İHA pilotu, görev sırasında ATC ünitesinden izin almak
kaydıyla veya ATC ünitesinin talimatları doğrultusunda transponderını açıp kapayacak ve
kodunu değiştirebilecektir.

(5) İHA pilotu, ilgili ATC ünitesi ile sürekli iki yönlü muhabereyi muhafaza edecektir.
İHA muhabere altyapısı, İHA pilotunun ATC ünitesi ile nerede olursa olsun temas
sağlamasını mümkün kılacak şekilde tasarlanacaktır.

(6) İHA, İHA pilotuna emniyetli operasyon kontrol ve seyrüsefer için gerekli olan,
uçak sistemlerinin ve uçuşun durumu ve irtifa hakkındaki bütün bilgileri sunacaktır.

(7) İHA sistemi, İHA sistemlerinin ve seyrüsefer durumunun, telsiz ve intercom
muhaberesi kaydını yapan cihazlara sahip olacaktır. Ses kayıt cihazı kontrol istasyonu
içerisindeki bütün telsiz ve intercom muhaberesi kaydını almanın yanı sıra, kontrol istasyonu
mürettebatının konuşmalarını da bir alan mikrofonu ile kaydedecektir. İHA sistemlerinin ve
seyrüseferin durumu, hem araçta hem de kontrol istasyonunda bulunan cihazlarla
kaydedilecektir.

(8) İHA’lar, bir uçuş sona erdirme sistemi ve insanlı hava araçları içinde zorunlu olan
özel ekipmanlar (Mode C veya IFF/SIF veya MODE S, veya TCAS vb.) olmadan Türk Hava
Sahasında uçmayacaktır.
13

(9) İHA’larınTürk Hava Sahası içerisinde akrobasi manevraları yapması yasaktır.

Havaalanı işletim prosedürleri
Madde 26 – (1) İHA’nın uçuş operasyon işlemlerinin Genel Müdürlük tarafından
ruhsatlandırılmış hava alanlarından yapılması zorunlu değildir.

(2) İHA operasyonlarını yöneten kişiler, uçuş operasyon gerçekleştirdiği hava alanında
uygulanan ilgili kural ve prosedürlere uygun olarak uçuş operasyon işlemini
gerçekleştirmelidir.

(3) İHA işleticisi, hava alanında gerçekleştirilen İHA operasyonunun tüm
aşamalarında oluşabilecek risklerin değerlendirilmesi ve azaltılmasını sağlamak amacıyla bir
prosedür hazırlamalıdır.

Frekans kullanımı
Madde 27 – (1) İHA sisteminin operasyonu için kullanılacak frekanslar için
05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun gereği olarak Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan gerekli kullanım izinleri işletme tarafından alınır. Bu
izin belgeleri, İHA uçuş müsaadesi başvurusu esnasında Genel Müdürlüğe teslim edilecektir.

(2) İHA sisteminin çalışması için kullanılacak frekanslarda yapılacak iletişim, her
türlü karıştırmaya karşı dayanıklılığı işletmenin sorumluluğundadır.

İHA kontrolünün kontrol istasyonları arasında devredilmesi
Madde 28 – (1) Bir İHA’nın kontrolünün başka bir Kontrol İstasyonunda bulunan
uçuş ekibine devri yapılmak istenirse, devir yapılmasından önce en az aşağıdaki hususları
kapsayacak şekilde brifing yapılır.
a) Uçuş göreviyle ilgili bilgiler,
b) ATC’den alınan geçerli uçuş talimatları,
c) Görev bölgesi, gidiş/dönüş rotası, kalkış/iniş bölgesindeki meteorolojik durum,
ç) NOTAM’lar ve uçuşu ilgilendiren diğer hususlar,
d) Devir usulleri.

(2) İHA devir tesliminin yapılma durumu ve devir teslim yapılacak Kontrol
İstasyonlarının koordinatları uçuş planında mutlaka belirtilir. Kontrol İstasyonları arasında
İHA kontrolünün devrinden önce sorumlu İHA pilotu tarafından ilgili ATC ünitesine bilgi
verilir.

Operasyon güvenliği
Madde 29 – (1) İHA sisteminin kontrolünün ele geçirilerek suç maksatlı kullanımının
engellenmesiyle ilgili usuller ve tedbirler işletme tarafından alınır.

(2) Kontrol İstasyonu’nun içine sadece yetkili ve Genel Müdürlük tarafından izin
verilmiş personelin girmesini sağlayacak şekilde gerekli tedbirler işletme tarafından alınır.

(3) Kontrol İstasyonu ve kontrol linki sistemlerinin bulunduğu bölgeye girişlerin
kontrolü için gerekli fiziki tedbirler işletme tarafından alınır.

14

İzinsiz operasyon
Madde 30 – (1) İzin alınmadan İHA uçuşu yapılması ve tespit edilmesi halinde ilgili
şahıs ve işletmelere 2920 sayılı Kanunun 5 inci kısmında yer alan ceza hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
Madde 31 – (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 32 – (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür. 15

Ek-1
İHA GÜVENLİK TAAHHÜTNAMESİ

İşleticinin adı : ………………………………………………………….
Adresi : ….……………………………………………………….

Bir İHA işleticisi olarak İHA operasyonlarında havacılık güvenliği ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususları yerine getirmeyi, bu hususların yerine getirilmediğinin tespiti halinde İHA operasyonlarının iptal
edileceğini ve bu durumun kanuni işlemlerin yerine getirilmesine neden olacağını …… işletmesi adına şimdiden
kabul ve beyan ederim.

1. İstihdam edilen tüm personel için ilk işe girişte ve 5 yıllık düzenli aralıklarla adli sicil belgesini
istemeyi ve ilk işe alışta özgeçmiş araştırması yapmayı,

2. İHA operasyonlarında kullanılacak tüm donanım ve yazılım sistemlerini siber tehditlere karşı
korumayı ve gerekli tedbirleri almayı,

3. İnsansız hava aracını ve yardımcı ekipmanı operasyon süresince ve operasyon olmadığı
zamanlarda gözlem altında veya korunan bir alanda tutmayı, yetkisiz kişilerce erişilmesi ve
kullanılmasını önleyici tedbirleri almayı,

4. İHA operasyonu süresince mobil veya sabit komuta/kontrol istasyonlarının güvenliğini
sağlamayı ve söz konusu istasyonlara yetkisiz kişilerin erişimini engellemeyi,

5. İHA operasyonlarıyla alakalı tüm yazılım/teçhizat tedariklerinde ve bakımlarında bilinen
tedarikçiler ile güvenlik unsurlarını da içeren bir sözleşme yapmayı,

6. İHA operasyonlarında sistemin dışarıdan erişime kapalı olmasını sağlamayı, operasyonel
nedenlerle açık olmasının gerekmesi durumunda bu erişimleri mümkün olduğunca gerek bağlantı
sayısı, gerekse zaman açısından kısıtlı tutmayı, ayrıca tüm erişimlerde sistemin bir kayıt tutmasını
sağlamayı,

7. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’nın(MSHGP) Siber Tehditlerle ilgili kurallarına
uymayı taahhüt ederim.

Adı ve Soyadı : …………………………………………………………..
Pozisyonu : …………………………………………………………..
Tarih : …………………………………………………………..
İmza : …………………………………………………………..
Şirket Kaşesi : …………………………………………………………..

http://web.shgm.gov.tr/doc5/sht-iha.pdf

sivil havacılık,iha talimatı,2014,iha,model uçak uçurmak,yasal belge,yeni kurallar,iha,İHA Talimatı,sivil havacılık,kurallar,talimatlar,model uçak,kaç kg a kadar,uçuş,yasal,sınır,kaç metre,yönetmelik,kural,nedir İHA Talimatı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz